BOARD OF MANAGEMENT

DR. M. K. PANDURANGA SETTY

PRESIDENT

SRI N.R. PANDITHARADHYA

VICE PRESIDENT

SRI C.V. HAYAGRIV

VICE PRESIDENT

SRI A.V.S. MURTHY

HON. SECRETARY

SRI D.P. NAGARARJ

HON. JOINT SECRETARY

SRI K.G. SUBBARAMA SETTY

TREASURER

SRI SYED SHAHAMEER

REGISTRAR

Trustees Members

SRI K.S. AKHILESH BABU

SRI A.C. CHANDRASHEKAR RAJU

SRI DEV DARSHAN BANAD

VISWANATH 

SRI K.C. HARENDRAN

SRI N.R. NANDISH

SRI P.S. NANDAKUMAR 

SRI M.K. RAMACHANDRA 

SRI PATHI A. SRIDHARA

SRI P.S.VENKATESH BABU

SRI A.S. VISHNU BHARATH

SRI C. VINOD HAYAGRIV

SRI S.M. BALAKRISHNA

SRI M.K. DATTARAJ

SRI C. GANESH NARAYAN

Ms. MAYA CHANDRA

SRI R. ANANTHA RAMAN        

DR. M.S. PRAKASH           

SRI K.L. RAMESH

SRI S. SURESH

SRI K.A. SUJIT CHANDAN

SRI C. VINOD HAYAGRIV SRI B.R. VISWANATH SETTY

Smt. PRAMILA VIJAYAKUMAR