BOARD OF MANAGEMENT

PRESIDENT

DR. M.P. SHYAM

VICE PRESIDENT

SRI N.R. PANDITHARADHYA

VICE PRESIDENT

SRI C. VINOD HAYAGRIV

HON. SECRETARY

SRI A.V.S. MURTHY

 

HON. JOINT SECRETARY

SRI. D. P. NAGARAJ

TREASURER

SRI K.G. SUBBARAMA SETTY

REGISTRAR

SRI SYED SHAHAMEER

 

Trustees: 

 

 1. SRI K.S. AKHILESH BABU
 2. SRI A.C. CHANDRASHEKAR RAJU
 3. SRI DEV DARSHAN BANADVISWANATH
 4. SRI N.R. NANDISH
 5. SRI P.S. NANDAKUMAR
 6. SRI M.K. RAMACHANDRA
 7. SRI PATHI A. SRIDHARA
 8. SRI P.S.VENKATESH BABU
 9. SRI A.S. VISHNU BHARATH
 10. SRI S.M. BALAKRISHNA
 11. SRI M.K. DATTARAJ
 12. SRI C. GANESH NARAYAN
 13. Ms. MAYA CHANDRA
 14. SRI R. ANANTHA RAMAN
 15. DR. M.S. PRAKASH
 16. SRI K.L. RAMESH
 17. SRI S. SURESH
 18. SRI K.A. SUJIT CHANDAN
 19. SRI C. VINOD HAYAGRIV
 20. SRI B.R. VISWANATH SETTY
 21. Smt. PRAMILA VIJAYAKUMAR
 22. SRI KARTHIK D MEDA
 23. SRI SHYAM M.P.

 

Governing Council members of DA Pandu Memorial RV Dental College:

Chairman : Sri. A.C. Chandrashekar Raju

Members :

Sri.K.G . Subbarama Setty

Dr. A.V.S. Murthy

Sri. D.P. Nagaraj

Sri. R. Anantharaman

Sri. M.K. Dattaraj

Sri. B.R. Viswanath Setty

Dr. M.S. Prakash

Prinicpal , DAPM RVDC

Two faculty representatives

Two representatives from RGUHS