BOARD OF MANAGEMENT

DR. M. K. PANDURANGA SETTY

PRESIDENT

SRI N.R. PANDITHARADHYA

VICE PRESIDENT

SRI C.V. HAYAGRIV

VICE PRESIDENT

SRI A.V.S. MURTHY

HON. SECRETARY

SRI D.P. NAGARARJ

HON. JOINT SECRETARY

SRI K.G. SUBBARAMA SETTY

TREASURER

SRI SYED SHAHAMEER

REGISTRAR

Trustees: 

 

 1. SRI K.S. AKHILESH BABU
 2. SRI A.C. CHANDRASHEKAR RAJU
 3. SRI DEV DARSHAN BANADVISWANATH 
 4. SRI K.C. HARENDRAN
 5. SRI N.R. NANDISH
 6. SRI P.S. NANDAKUMAR 
 7. SRI M.K. RAMACHANDRA 
 8. SRI PATHI A. SRIDHARA
 9. SRI P.S.VENKATESH BABU
 10. SRI A.S. VISHNU BHARATH
 11. SRI S.M. BALAKRISHNA
 12. SRI M.K. DATTARAJ
 13. SRI C. GANESH NARAYAN
 14. Ms. MAYA CHANDRA
 15. SRI R. ANANTHA RAMAN        
 16. DR. M.S. PRAKASH           
 17. SRI K.L. RAMESH
 18. SRI S. SURESH
 19. SRI K.A. SUJIT CHANDAN
 20. SRI C. VINOD HAYAGRIV
 21. SRI B.R. VISWANATH SETTY
 22. Smt. PRAMILA VIJAYAKUMAR
 23. SRI KARTHIK D MEDA
 24. SRI SHYAM M.P.